× Спільний громадянський рух на подолання корупції в суспільстві. http://pero.org.ua/staty-chlenom-ruhu/

map-pin Питання СТАТУТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЖУРНАЛІСТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ"

 • Вічеслав
 • Вічеслав аватар Автор теми
 • Оффлайн
 • Адміністратор
 • Адміністратор
 • Україна - понад усе!
Більше
04 лют. 2018 23:57 - 04 лют. 2018 23:58 #2777 від Вічеслав
Долучення:
Last edit: 04 лют. 2018 23:58 by Вічеслав.

Будь-ласка, Увійти або Відкрити рахунок, щоб приєднатись до розмови.

 • Вічеслав
 • Вічеслав аватар Автор теми
 • Оффлайн
 • Адміністратор
 • Адміністратор
 • Україна - понад усе!
Більше
22 лист. 2017 14:11 - 04 лют. 2018 23:28 #2701 від Вічеслав
ЧОМУ ПОТРІБНО СТАТИ ЖУРНАЛІСТОМ НАРОДНОЇ ІНФОРМАГЕНЦІЇ?

С Т А Т У Т

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

"ЖУРНАЛІСТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ"1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЖУРНА-ЛІСТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ" (надалі – громадська організація) утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, створена за рішенням Зборів засновників громадської організації у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Найменування (назва) громадської організації:

Повне найменування українською мовою – ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЖУРНАЛІСТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ"

Скорочене найменування українською мовою – ВГО "ЖУРНАЛІСТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ"

Повна назва англійською мовою – UKRAINIAN PUBLIC ORGANIZATION "JOURNALISTS AGAINST CORRUPTION"

Скорочена назва англійською мовою – UPO "JOURNALISTS AGAINST CORRUPTION"

1.3. Громадська організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети організації, визначеної цим Статутом.
1.4. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЖУРНА-ЛІСТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ" - незалежна, неурядова, неприбуткова організація, яка об’єднує громадських активістів, науковців, журналістів, юристів, студентів, активістів громад у впровадженні правових, інформаційних ініціатив у сфері захисту прав людини, розвитку громад та місцевого самоврядування, сприяння підвищенню спроможності органів публічної влади до співпраці, інших демократичних інститутів, здійсненні аналітичних досліджень, громадських моніторингів, лобіювання в межах чинного законодавства суспільно значимих рішень на державному та локальних рівнях.
1.5. Громадська організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності та вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.6. Громадська організація створена на невизначений термін та здійснює свою діяльність на всій території України.

1.7. Діяльність ВГО "ЖУРНАЛІСТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ" має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

1.8. ВГО "ЖУРНАЛІСТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ" набуває статусу юридичної особи з моменту держаної реєстрації.
1.9. ВГО "ЖУРНАЛІСТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ" може мати круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, прапор (хоругву), що реєструються у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.
1.10. Громадська організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов'язаннями організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

1.11. Втручання органів державної влади та їх посадових осіб у діяльність громадської організації, як і втручання останньої у діяльність органів державної влади, не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
1.12. У своїй діяльності громадська організація керується цим Статутом, Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, а також чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і які є частиною національного законодавства України.
1.13. Громадська організація поширює свою діяльність на територію всієї України.
1.14. Організаційно-правова форма громадської організації – громадська організація.
1.15. Громадська організація, в межах здійснення своїх статутних прав, повноважень та обов’язків, має право реалізовувати свою мету (цілі) як самостійно, так і з метою реалізації спільних громадських проектів, у тому числі і міжнародних, спільно із іншими громадськими об’єднаннями, організаціями, спілками, фондами, фундаціями, асоціаціями тощо, як резидентами України, так і нерезидентами України, шляхом укладення з ними на добровільних засадах угод/договорів про співробітництво, співпрацю, взаємодопомогу, утворення відповідно до чинного законодавства України громадських об’єднань, а також в інший спосіб, не заборонений законами України та відповідними міжнародними нормативно-правовими актами.
МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Метою діяльності громадської організації є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів у різноманітних сферах суспільного життя.

2.2. Основні напрями діяльності громадської організації:

- активне сприяння розбудові правової держави;

- сприяння впровадженню стандартів, що відповідають вимогам демократії, в усіх галузях суспільного життя та захист прав і законних інтересів своїх членів;

- захист конституційних прав, свобод, життєво важливих інтересів громадян в економічній, політичній, соціальній, юридичній та інших сферах діяльності;

- вивчення громадської думки з різних питань суспільного життя. Оприлюднення громадської думки і доведення її до відома широкої громадськості, органів державної влади і місцевого самоврядування;

- консолідація зусиль громадян для забезпечення економічного зростання і підвищення рівня життя населення;

- залучення представників влади до конструктивного діалогу та співпраці з громадськістю;

- інформаційно-методична підтримка діяльності членів організації у галузі зв’язків із громадськістю;

- сприяння забезпеченню неухильного додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист конституційного устрою, вдосконалення системи політичної влади з метою зміцнення демократії та моральних підвалин суспільства;

- сприяння у розбудові розвинутого громадянського суспільства та правової, демократичної держави, забезпечення верховенства права, захист прав і свобод громадян України;

- сприяння становленню в суспільстві верховенства права, забезпеченню рівності прав і свобод громадян України;

- протидія усім формам дискримінації в усіх сферах життя, зокрема на ґрунті інвалідності, гендерної приналежності, віку, статі, релігії, етнічної приналежності;

- популяризація серед українського суспільства ідей толерантності, антидискримінації, антирасизму, гендерної рівності, сталого розвитку, здорового способу життя;

- співпраця з державними структурами, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, іншими об’єднаннями громадян для розбудови в Україні чесного суспільства, справедливого порядку і демократичної держави;

- розробка та впровадження програм розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства та лідерів громад;

- надання організаційної, технічної, консультативної, менторської та інформаційної підтримки інститутам громадянського суспільства та лідерам громад;

- розробка та впровадження програм навчання та підвищення кваліфікації для членів, співробітників та волонтерів інститутів громадянського суспільства;

- сприяння гендерній рівності та протидія будь яким формам гендерної дискримінації;

- сприяє формуванню культури поваги до особистої гідності, прав людини, народних традицій та гендерного, поведінкового, культурного різноманіття;

- взаємодія з органами влади для формування гендерно-орієнтованої державної політики з питань захисту особистої гідності, прав людини;

- проведення адвокаційних кампаній відповідно до мети та напрямів діяльності громадської організації;

- сприяння розвитку волонтерського руху, молодіжних обмінів, шляхом приймання в Україні волонтерів із закордону та організації відправлення волонтерів з України до інших країн;

- організація масових, культурних та просвітницьких заходів з питань волонтерстві;

- інформаційна, методична, технічна, організаційна та інша підтримка молодіжних програм та ініціатив;

- підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, новоутворених Об’єднаних Територіальних Громад ефективно реагувати на пріоритети громадян, завдяки належному управлінню ресурсами, підвищенню якості комунальних послуг, стимулюванню місцевої економіки та продуктивному залученню громадян;

- сприяння захисту конституційних прав і свобод територіальних громад від протиправних посягань;

- сприяння підвищенню ефективності функціонування інститутів влади та місцевого самоврядування;

- сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;

- сприяння боротьбі з корупцією, адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу (ЄС), розвинутих демократичних країн світу;

сприяння захисту прав журналістів та працівників ЗМІ, розвитку незалежних медіа;
створення нових знань з питань статутної діяльності шляхом розробки наукових, експертних та аналітичних продуктів;
здійснення експертизи законопроектів, чинного законодавства України та практики його застосування;
участь у законотворчому процесі, шляхом організації громадських слухань (обговорень) та опрацювання проектів усіх без винятку актів, розробці проектів законів, громадських ініціатив, надання пропозицій щодо удосконалення законодавства для впливу на поліпшення роботи органів державної влади, місцевого самоврядування;
сприяння створенню наукових, правових, організаційних, економічних умов для розвитку законодавства України, проведенню в Україні правової реформи і її складових: парламентської, адміністративної, судової та реформи місцевого самоврядування;
сприяння стратегічному розвитку політико-правової системи України, з метою розбудови громадянського суспільства та правової, демократичної держави, забезпечення верховенства права;
створення наукових та організаційних умов для розвитку соціальної роботи, громадського здоров’я, соціальних послуг, соціальних досліджень, менеджменту, психології, освіти та інших суміжних галузей;
сприяння інтелектуальному, професійному, естетичному, моральному, духовному розвитку дітей;
захист прав та інтересів дітей, налагодженню гармонійних родинних стосунків між батьками та дітьми;
розробка нових освітніх форм та технологій для якісної позашкільної та шкільної освіти;
сприяння організації та проведенню фізкультурно-спортивних змагань, навчальних зборів, спортивних та культурно-спортивних заходів;
сприяння впровадженню інноваційних технологій в сфері освіти;
сприяння застосуванню традиційних та створення новітніх моделей педагогічної діяльності, відповідних до концепції навчання та виховання в сучасних умовах;
сприяння організації, розвитку і вдосконалення неформальної освіти в Україні;
сприяння охороні прав дітей у сфері освіти, охорони здоров'я, культури і в галузі засобів масової інформації;
сприяння розвитку культури й освіти та реалізації науково-освітніх програм;
сприяння художньо-естетичному розвитку особистості, формуванню цілісної художньої картини світу, ключових загальнокультурних, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей;
збирання, обробка, творення, зберігання і підготовки інформації, випуску та поширення новин, фото, відео та іншої інформаційної продукції на виконання статутних мети та напрямів діяльності громадської організації.
організація і проведення конференцій, семінарів, тренінгів, молодіжних обмінів, презентацій, прес-конференцій та інших просвітницьких заходів;
сприяння в організації та проведенні у встановленому законодавством порядку вистав, концертів, фестивалів, форумів, таборів та інших культурних заходів на виконання статутних мети та напрямів діяльності громадської організації.
сприяння розвитку програм із міжнаціональної, міжкультурної толерантності, знання і розуміння історії України та особистої сімейної історії, формування культури поваги до людської гідності та прав людини;
сприяння формуванню громадської думки через підготовку телевізійних, радіо програм та електронних друкованих матеріалів у ЗМІ (та Інтернеті) задля формування культури поваги до особистої гідності, прав людини, народних традицій та гендерного, поведінкового, культурного різноманіття
сприяє розробці та проведенню тренінгів-семінарів, виставок, конференцій, акцій, інших освітніх та культурних заходів, як на території України, так і за кордоном, в межах своєї компетенції;
сприяння поліпшенню екологічної ситуації в Україні, формуванню нового природоохоронного світогляду, забезпеченню екологічних прав громадян;
сприяння громадського контролю за виконанням природоохоронного законодавства, екологічного моніторингу за станом навколишнього природного середовища;
сприяння громадськості у формуванні державної екологічної політики, внесення пропозицій до органів влади і управління з питань природоохоронного законодавства, участь у підготовці рішень, реалізація яких, суттєво впливає або може вплинути на стан довкілля;
сприяння у боротьбі за припинення діяльності, що загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю, здоров'ю громадян України;
сприяння становленню ефективних енерго-, ресурсозберігаючих і екологічно чистих форм землекористування та промислового виробництва;
сприяння захисту прав та інтересів членів громадської організації, фізичних та юридичних осіб, інших громадських об’єднань шляхом їх представництва в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях України та інших держав, надання інформаційної, організаційної, юридичної, методичної та іншої допомоги;
проведення соціологічних, психологічних, культурологічних, антропологічних, етнографічних та інших досліджень й аналізів відповідно до мети та напрямів діяльності громадської організації;
сприяння зміцненню громадянського миру в державі;
проведення інформаційно-освітньої діяльності з питань статутної діяльності громадської організації;
дослідження, моніторинг та аналіз суспільних процесів, явищ та подій, пов’язаних з основною метою діяльності громадської організації;
сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;
заснування у порядку, передбаченому чинним законодавством України, засобів масової інформації, інформаційних агентств;
сприяння у встановленому чинним законодавством порядку в отриманні та реалізації інформації для суспільства, шляхом збирання, обробки, творення, зберігання і підготовки інформації, випуску та поширення новин, надання фото та іншої інформаційної продукції засобам масової інформації, органам державної влади, установам, організаціям, об'єднанням громадян, фізичним особам в Україні;
захист законних прав та інтересів членів громадської організації, а також інших громадян.
2.3. Для досягнення своєї мети громадська організація у встановленому законодавством порядку має право:

2.3.1. вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та напрями своєї діяльності, пропагувати свою мету (цілі);

2.3.2. вносити свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

2.3.3. проводити мирні зібрання;

2.3.4. засновувати засоби масової інформації;

2.3.5. готувати, друкувати та поширювати у будь-який, незаборонений законодавством спосіб, інформаційні матеріали з метою захисту конституційно-гарантованих, законних прав і основоположних свобод людини і громадянина, інтересів своїх членів і реалізації мети громадської організації;

2.3.6. представляти й захищати свої законні права і інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в усіх органах та установах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях;

2.3.7. виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;

2.3.8. підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;

2.3.9. створювати в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), необхідні для виконання статутної мети (цілей);

2.3.10. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав відповідно до чинного законодавства України;

2.3.11. проводити конференції, семінари, тренінги, конгреси, «круглі столи», прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, літні школи, лекції, симпозіуми, з’їзди та інші публічні заходи, без мети отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.12. розповсюджувати видавничу продукцію, без отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.13. проводити громадську експертизу та аналітичні дослідження, здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів;

2.3.14. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.3.15. проводити громадські розслідування порушень конституційно – гарантованих, законних прав і основоположних свобод людини і громадянина;

2.3.16. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

2.3.17. ідейно, організаційно підтримувати інші неприбуткові та неполітичні організації та установи, надавати допомогу в їхньому створенні;

2.3.18. укладати з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворювати відповідно до закону громадські спілки;

2.3.19. здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

2.3.20. самостійно розпоряджатися своїм майном та коштами, у відповідності із чинним законодавством України;

2.3.21. бути, відповідно до закону, виконавцем державного замовлення;

2.3.22. самостійно проводити опитування громадської думки з соціальних, економічних, гуманітарних, освітніх, просвітницьких та інших питань, та замовляти такі опитування спеціалізованим організаціям, підприємствам, установам;

2.3.23. мати інші права, які не заборонені чинним законодавством України.

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1 Органами управління (контролю) Організацією є: Загальні Збори громадської організації (надалі - Загальні збори), Центральний Комітет, Голова Центрального Комітету (Керівник), Ревізійна комісія.

3.1.2 Загальні Збори є вищим органом управління громадською організацією, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів громадської організації.

3.1.3. У Загальних Зборах мають право брати участь її Члени. Кожний Член громадської організації має один голос. Члени громадської організації можуть брати участь у Загальних зборах як безпосередньо, так і шляхом делегування окремих членів від відокремлених підрозділів. Загальні збори вважаються чинними, якщо в їхній роботі беруть участь члени керівного органу управління – Центрального комітету та уповноважені представники членів – делегати, які обираються у кожному відокремленому підрозділу громадської організації. Час, місце проведення, порядок денний та норма представництва делегатів на Загальних зборах визначається Головою Центрального комітету. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загальної кількості обраних делегатів від відокремлених підрозділів громадської організації, зареєстрованих в адміністративно-територіальних одиницях України відповідно до ч. 2 ст. 133 Конституції України.

3.1.4. Загальні збори членів громадської організації збираються за необхідності, але не рідше одного разу на 2 роки.

3.1.5. Рішення ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів (делегатів), присутніх на Загальних зборах. Рішення щодо внесення змін до Статуту, відчуження майна громадської організації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна громадської організації, та про ліквідацію приймаються не менш як у ¾ голосів членів (делегатів), присутніх на засіданні Загальних зборів.

3.1.6. Загальні збори громадської організації очолює Голова Центрального комітету.

3.1.7. Скликання зборів може ініціювати голова ЦК на власний розсуд або на вимогу членів громадської організації, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів. Якщо вимога членів громадської організації про скликання Загальних Зборів не виконана, такі члени мають право самі скликати Загальні Збори. Ревізійна комісія має право вимагати скликання Загальних Зборів у випадках, передбачених п. 3.3.4 Статуту. Рішення Загальних Зборів оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем Загальних Зборів.

3.1.8. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про:

3.1.8.1. затвердження Статуту, а також змін і доповнень до Статуту;

3.1.8.2. визначення основних напрямків діяльності громадської організації;

3.1.8.3. затвердження звітів і доповідей інших органів управління громадської організації;

3.1.8.4. реалізація права власності на майно та кошти громадської організації, а також делегування окремих повноважень та обов’язків щодо господарського управління активами громадської організації іншим органам управління громадської організації;

3.1.8.5. скасування рішень керівних органів, прийнятих з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують цей Статут, або законні чи статутні права членів громадської організації;

3.1.8.6. прийняття рішення про припинення діяльності громадської організації (реорганізація або саморозпуск), призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні збори громадської організації можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою засобів зв’язку, інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, он-лайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає голова Центрального комітету та повідомляє членів організації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення про обрану форму засідання.

3.1.9. Будь-яке засідання статутних органів оформлюється протоколом, в якому вказується форма його проведення. Якщо засідання відбувалось за допомогою засобів зв’язку, інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми або за допомогою яких засобів зв’язку відбувалось засідання.

3.2. Центральний комітет (в подальшому - ЦК) – керівний, виконавчий орган управління громадською організацією на період між Загальними Зборами громадської організації. Центральний комітет діє у складі: голови, заступників та членів, в загальній кількості до 5 (п’яти) осіб. Головою Центрального комітету є Керівник ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЖУРНАЛІСТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ". Заступники та члени ЦК призначаються Головою ЦК з подальшим затвердженням кандидатур рішенням діючого Центрального комітету на строк 3 (три) календарних роки. Керівник громадської організації – Голова ЦК, обирається кожні 3 (три) роки Загальними Зборами.

3.2.1. Засідання Центрального комітету відбуваються по необхідності, але не менше одного разу на квартал, скликаються головою ЦК або на вимогу 2/3 членів ЦК – не пізніше 15 днів з моменту пред’явлення вимоги, і є повноважними при наявності більшості його членів. Рішення Центрального комітету ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів і оформлюються протокольним рішенням.

3.2.2. Голова ЦК забезпечує поточну діяльність та організацію виконання рішень органів управління громадської організації та є вищою посадовою особою громадської організації. Голова ЦК очолює Центральний комітет. До повноважень Голови ЦК (Керівника громадської організації) належить:

без довіреності представляти інтереси громадської організації перед державними органами та установами, будь-якими юридичними та фізичними особами;
право скликання Загальних зборів, як за власною ініціативою, так і на вимогу не менше ніж 10 % членів громадської організації, або Ревізійної комісії; визначення часу, місця, порядку денного, норми представництва делегатів від відокремлених підрозділів на Загальних зборах.
розгляд пропозицій, клопотань, звернень, скарг членів громадської організації;
головувати на засіданнях Центрального комітету;
виносити на розгляд Центрального комітету пропозиції щодо утворення відокремлених підрозділів;
призначає керівників відокремлених підрозділів;
призначати своїх Заступників та членів Центрального комітету;
головувати на Загальних зборах членів громадської організації;
укладати від імені організації угоди, контракти;
видавати доручення, відкривати рахунки в установах банків;
видавати накази, розпорядження, затверджувати інструкції та інші обов'язкові для виконання членами організації документи;
у межах штатного розпису здійснювати прийняття та звільнення працівників громадської організації;
здійснювати господарське управління майном та коштами організації;
затверджувати кошторис витрат на рік;
звітувати перед членами громадської організації за проведену роботу на Загальних Зборах організації не рідше одного разу на 2 роки;
здійснювати поточне управління майном та фінансовими ресурсами організації;
підписувати всі офіційні, фінансові та банківські документи (має право першого підпису платіжних документів);
виносити на засідання Центральної комісії пропозиції про заснування підприємств, організацій;
організовувати облік членів громадської організації;
здійснювати затвердження документів, що регламентують діяльність громадської організації;
має право передавати частину своїх прав та обов’язків своєму заступнику, шляхом видачі розпорядження;
здійснювати інші дії, пов'язані з забезпеченням оперативного керівництва діяльністю організації, що не віднесені до компетенції інших органів управління.
3.2.3. Заступник Голови ЦК (їх може бути декілька) призначається Головою ЦК (із подальшим затвердженням кандидатур Центральним комітетом) зі складу членів громадської організації терміном на три роки. Заступник Голови ЦК входить до складу Центрального комітету за посадою та головує на засіданнях Центрального комітету у разі тимчасової відсутності Голови ЦК. Заступник Голови ЦК може виконувати всі або окремі функції Голови ЦК, в тому числі з правом підпису, про що обов’язково зазначається в письмовому наказі (розпорядженні) та/або довіреності Голови ЦК. Заступник Голови ЦК є підзвітним та підконтрольним Загальним зборам.

3.2.4. Голова ЦК, у разі неможливості тимчасово виконувати свої повноваження через хворобу чи інші поважні причини, може покласти їхнє виконання на Заступника Голови ЦК, шляхом видання наказу (розпорядження) та/або надання довіреності на ім’я Заступника Голови ЦК.

3.2.5. У разі неможливості отримання вказаних у п. 3.2.4 документів від Голови ЦК, виконання обов’язків Голови ЦК Заступником Голови ЦК здійснюється на підставі рішення Центрального комітету. В такому разі засідання Центрального комітету щодо вирішення питання покладення обов’язків Голови ЦК на Заступника Голови ЦК має бути скликаним членами Центрального комітету у порядок та строки, передбачені п. 3.2.1 цього Статуту. Голова ЦК може будь-коли відновити виконання своїх повноважень шляхом офіційного письмового повідомлення про це Заступника Голови ЦК та членів Центрального комітету.

3.2.6. До компетенції Центрального комітету належить вирішення наступних питань:

прийняття рішення про утворення відокремлених підрозділів;
обрання та відкликання членів Ревізійної комісії, в порядку передбаченому цим Статутом;
затвердження кандидатур Заступників Голови та членів ЦК;
розгляд пропозицій, клопотань, звернень, скарг членів громадської організації та розгляд звітів про діяльність у поточному році відокремлених підрозділів і Ревізійної комісії;
прийняття рішень про заснування підприємств, необхідних для виконання статутних цілей;
прийняття рішення про заснування засобів масової інформації для здійснення видавничої та інформаційної діяльності;
вирішення інших поточних питань діяльності громадської організації та виконання інших повноважень, крім віднесених до виключної компетенції Загальних зборів.
3.3. Ревізійна комісія – контрольний орган громадської організації, завданням якого є здійснення фінансового контролю за діяльністю відокремлених підрозділів та громадської організації в цілому, а також контроль за дотриманням статутних положень. Ревізійна комісія обирається Центральним комітетом у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) календарних роки, підзвітна Центральному комітету, подає йому на затвердження результати проведених перевірок.

3.3.1. Перевірки проводяться Ревізійною комісією не рідше одного разу на 3 роки або за дорученням голови Центрального комітету або за власною ініціативою або ж на вимогу не менш ніж 1/3 членів громадської Організації.

3.3.2. Ревізійна комісія має право вимагати та отримувати від посадових осіб відокремлених підрозділів та їх членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

3.3.3. Ревізійна комісія після проведення перевірки приймає рішення у вигляді Акта перевірки, який підписують всі члени Ревізійної комісії, та передає Акт на затвердження до Центрального комітету.

3.3.4. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових загальних зборів членів громадської організації, якщо виникла суттєва загроза інтересам громадської організації, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб організації чи її членів.

3.3.5. Керівники відокремлених підрозділів не можуть бути членами Ревізійної комісії.

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ
Члени громадської організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена громадської організації, Загальних Зборів, Центрального комітету, Ревізійної комісії, Голови ЦК (Керівника) шляхом подання письмової скарги, а саме:
На дії, бездіяльність або рішення члена громадського об'єднання - первинна скарга подається до Голови ЦК (Керівника), який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Центрального комітету, який зобов'язаний розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадської організації, який скаржиться, а також члена громадської організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Центральним комітетом - повторна скарга подається до Загальних зборів громадської організації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому/позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена громадської організації який скаржиться, а також члена громадської організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
На дії, бездіяльність або рішення Голови ЦК (Керівника) - первинна скарга подається до Центрального комітету, який зобов'язаний розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадської організації, який скаржиться, а також Голови ЦК дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Центральним комітетом - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови ЦК дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
На дії, бездіяльність або рішення члена Центрального комітету - первинна скарга подається до Голови ЦК, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Центрального комітету дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою ЦК - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Центрального комітету дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
4.5. На дії, бездіяльність або рішення Центрального комітету – скарга подається до Загальних зборів які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів – скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
5. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Членство в громадській організації є добровільним. Членом організації може бути особа, яка висловила бажання про це та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів громадської організації.

5.2. Членом громадської організації може бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, та які досягли 14 років.

5.3. Громадська організація не має фіксованого членства (обмеженої кількості членів організації).

5.4. Рішення щодо прийняття та виключення членів громадської організації вирішує Центральний комітет. Ним також можуть встановлюватись додаткові умови щодо прийняття до складу членів організації. Рішення про прийом у члени громадської організації приймає Центральний комітет протягом 10 календарних днів, але не пізніше місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім'я Голови Центрального комітету про бажання стати членом організації.

5.5. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту громадської організації. Член організації може бути позбавлений членства у разі: недотримання ним вимог Статуту, систематичного невиконання рішень керівних статутних органів, не гідну поведінку, що компрометує звання члена організації - простою більшістю голосів присутніх на засіданні Центрального комітету.

5.7. Член громадської організації може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням, шляхом подання заяви на ім'я Голови Центрального комітету. Член громадської організації вважається таким, що припинив членство з моменту подання заяви про вихід.

5.8. Облік членів громадської організації здійснюється Центральним комітетом та відокремленими підрозділами.

5.9. Члени громадської організації мають право:

бути обраними до складу статутних органів громадської організації;
брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
одержувати інформацію з питань діяльності громадської організації;
вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в громадській організації до прийняття рішень з цих питань;
брати участь в усіх заходах, що проводяться громадською організацією;
на отримання від організації допомоги, якої він потребує;
звертатись з клопотаннями, пропозиціями, скаргами до статутних органів;
вільно виходити зі складу членів громадської організації за власною письмовою заявою.
5.10. Члени громадської організації зобов'язані:

виконувати вимоги цього Статуту;
брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на досягнення цілей громадської організації, всебічно сприяти зміцненню її авторитету;
сплачувати членські внески.
5.11. Членство в громадській організації не сумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

6. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Відокремлені підрозділи громадської організації:

6.1.1. не є юридичними особами;

6.1.2. утворюються за територіальним принципом на рівні області, району, міста, селища, села; місцезнаходження відокремленого підрозділу визначає Центральний комітет;

6.1.3. утворюються та припиняють діяльність за рішенням Центрального комітету;

6.1.4. діють згідно Статуту громадської організації;

6.1.5. користуються майном, яке передається їм за рішенням Центрального комітету для досягнення цілей громадської організації;

6.1.6. здійснюють діяльність в межах повноважень, які затверджуються Центральним комітетом громадської організації.

6.2. Відокремлені підрозділи:

6.2.1. надають консультативну та іншу допомогу членам громадської організації та іншим громадянам за їх зверненнями;

6.2.2. налагоджують співпрацю та обмін досвідом з громадськими організаціями свого регіону;

6.2.3. за дорученням Центрального комітету організовують та сприяють проведенню заходів громадської організації у своєму регіоні;

6.2.4. беруть участь у розробці заходів з питань обміну досвідом членів громадської організації, що сприятиме підвищенню їх кваліфікації;

6.2.5. здійснюють іншу діяльність згідно Статуту.

6.3. Керівник відокремленого підрозділу громадської організації:

6.3.1. призначається і звільняється Головою Центрального комітету;

6.3.2. діє на підставі довіреності, виданої Головою ЦК;

6.3.3. підпорядкований та підзвітний Голові ЦК, Центральному комітету;

6.3.4. здійснює керівництво відокремленим підрозділом.

6.4. Звільнення Керівника відокремленого підрозділу відбувається за рішенням Голови ЦК. Закриття відокремленого підрозділу відбувається за рішенням Центрального комітету.

6.5. Вищим органом відокремленого підрозділу є Збори членів громадської організації, що перебувають на обліку у відокремленому підрозділі (Збори). Збори скликаються керівником відокремленого підрозділу не рідше одного разу на рік. Збори вирішують всі поточні питання діяльності відокремленого підрозділу, зокрема, визначають делегатів для участі у Загальних зборах громадської організації, згідно норми представництва, встановленої Головою ЦК. У Зборах відокремленого підрозділу беруть участь члени, що перебувають на обліку в конкретному відокремленому підрозділі. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів та оформлюються у формі протоколів, які підписують Керівник відокремленого підрозділу (в якості головуючого) та секретар, що обирається серед присутніх членів.

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
7.1. Громадська організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення її статутної діяльності.

7.2. Майно та кошти громадської організації формується за рахунок:

7.2.1. благодійних внесків, безповоротної фінансової допомоги та добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;

7.2.2. вступних та членських внесків;

7.2.3. грантів, що мають цільовий характер;

7.2.4. коштів або майна, які надходять безоплатно, гуманітарної допомоги;

7.2.5. пасивних доходів;

7.2.6. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого фондів або у межах благодійної допомоги.

7.3. Громадська організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством України.

7.4. Громадська організація може одержувати майно від членів громадської організації та інших осіб (як юридичних, так і фізичних) у безоплатне користування і використовувати це майно для досягнення статутної мети, реалізації завдань та напрямів діяльності.

7.5. Громадська організація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності.

7.6. Громадська організація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Структуру та кошторис використання коштів розробляють та затверджують Загальні збори.

7.7. Доходи (прибутки), майно та кошти громадської організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання громадської організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених статутом громадської організації.

7.8. Доходи (прибутки) та активи громадської організації або їх частину, заборонено розподіляти між засновниками (учасниками), членами та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) громадської організації, членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Керівні органи громадської організації, керівники відокремлених підрозділів, Центральний комітет, а також Ревізійна комісія звітують про свою роботу перед членами громадської організації на кожних чергових Загальних зборах.

8.2. Звіт готує окремо кожен керівний орган громадської організації відповідно до організаційної структури в громадської організації. Окремо звіт про свою діяльність на займаних посадах готують Голова ЦК та його Заступники.

8.3. У звіті відображається інформація про виконання керівними органами громадської організації своїх функцій та обов’язків, результати роботи по основним напрямам діяльності громадської організації, а також інші результати діяльності, які були досягнуті керівними органами громадської організації протягом року. Дана інформація доводиться до відома членам громадської організації.

8.4. Керівники відокремлених підрозділів та Ревізійна комісія окремо щороку подають на розгляд Центральної комісії звіти про свою річну діяльність.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності громадської організації може бути проведене шляхом її саморозпуску, реорганізації або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск).

9.2. Рішення про саморозпуск громадської організації приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували не менш як 3/4 членів (делегатів) Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів. Загальні збори, які прийняли рішення про саморозпуск громадської організації, створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення громадської організації, як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадської організації після її саморозпуску відповідно до цього Статуту та законодавства України. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури саморозпуску громадської організації, як юридичної особи відповідно до вимог законодавства України.

9.3. Рішення про реорганізацію громадської організації приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували не менш як 3/4 членів (делегатів) громадської організації, присутніх на засіданні Загальних зборів. У випадку реорганізації громадської організації, її права та обов’язки переходять до її правонаступника. Процедура реорганізації громадської організації здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

9.4. При припиненні громадської організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) майно, кошти та інші активи, повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.5. У разі прийняття рішення судом про заборону громадської організації майно, кошти та інші активи громадської організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
10.1. Зміни до цього Статуту приймаються Загальними зборами громадської організації.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів (делегатів) громадської організації, присутніх на засіданні Загальних зборів.

10.3. Про зміни та доповнення до Статуту громадської організації обов’язково повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації у відповідності до чинного законодавства України.

ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ
11.1. Громадська організація та створені нею установи та організації здійснюють відповідно до чинного законодавства оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам, реєструється в органах Державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі згідно з чинним в Україні законодавством.

11.2. Громадська організація звітує про свою діяльність і використання майна та/або коштів перед членами громадської організації.

11.3. Фінансовий рік громадської організації співпадає з календарним. Перший фінансовий рік громадської організації починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.

11.4. Державний контроль за діяльністю громадської організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
Last edit: 04 лют. 2018 23:28 by Вічеслав.

Будь-ласка, Увійти або Відкрити рахунок, щоб приєднатись до розмови.